English
Thứ 5, 02/04/2020

Hội nghị công chức, viên chức, người lao động năm 2019 của Cục Bản quyền tác giả

Thứ 2, 09-03-2020 12:00

Ngày 11/3/2020, Ban Chấp hành công đoàn phối hợp với chính quyền Cục Bản quyền tác giả tổ chức Hội nghị Công chức, Viên chức, Người lao động năm 2019, qua đó đánh giá toàn diện các hoạt động của Cục năm 2019 và đề ra phương hướng công tác năm 2020.

Hội nghị đã nghe và thông qua 4 báo cáo: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị trong năm 2019, triển khai kế hoạch, phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2020; Báo cáo Tổng kết phong trào thi đua năm 2019, phát động nội dung thi đua năm 2020; Báo cáo Kết quả hoạt động năm 2019 của Ban Thanh tra nhân dân và phương hướng hoạt động năm 2020; Báo cáo Công khai tài chính năm 2019. Trong tình hình đại dịch Covid-19 hiện nay diễn biến phức tạp, Hội nghị đã lồng ghép thêm nội dung tổng kết hoạt động công đoàn năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.

Ông Bùi Nguyên Hùng, Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, ông Bùi Nguyên Hùng, Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả đã nhấn mạnh việc các công chức, viên chức, người lao động cần tập trung cao độ, lắng nghe và tham gia ý kiến thảo luận, đóng góp với tinh thần trách nhiệm cho 4 báo cáo trên. Cụ thể,về báo cáo công tác chuyên môn sẽ tập trung vào phương hướng và thực tiễn cần điều chỉnh trong bảng phân công công việc năm 2020 trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của Cục Bản quyền tác giả, cấp phòng và tương đương; Về báo cáo thi đua, báo cáo thanh tra nhân dân và báo cáo tài chính, sẽ tập trung trọng tâm vào công tác điều hành của lãnh đạo, trực tiếp là người đứng đầu, việc làm được và việc chưa làm được trong chuyên môn, trong chế độ chính sách, quy chế dân chủ đối với người lao động, tìm ra giải pháp tối ưu cho việc triển khai phân công nhiệm vụ công tác năm 2020 của Cục Bản quyền tác giả.

Năm 2020 được đánh giá là năm sẽ phải thực hiện nhiều công việc theo kế hoạch phân công của Cục, với 31 đầu việc chính. Trong 31 đầu việc, một số đầu việc cần tập trung, đầu tư ưu tiên, đó là vấn đề liên quan đến thể chế, sửa đổi Luật Sở hữu trí tuệ, trong đó có nội dung về quyền tác giả và quyền liên quan; Tiếp tục triển khai chiến lược, các đề án của cấp trên về gia nhập hai hiệp ước WCT, WPPT, chủ động xây dựng hồ sơ liên quan hiệp định Marrakesh; Hệ thống bộ cơ sở dữ liệu, phần mềm đăng ký đáp ứng Cổng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3. Ngoài ra, các công việc khác như tổ chức hội nghị tập huấn, nghiên cứu khảo sát tại địa phương, công tác truyền thông, công nghiệp văn hóa. Bộ phận đăng ký tiếp tục hoàn thiện phong cách tiếp công dân chuyên nghiệp, chỉ dẫn tận tình, khuyến khích công dân nộp đơn trực tuyến.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thiều Quang, Chủ tịch Công đoàn Cục Bản quyền tác giả báo cáo Tổng kết phong trào thi đua năm 2019 và phương hướng thi đua năm 2020.

Trong năm 2019 , hưởng ứng phong trào thi đua do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát động, tập thể công chức, viên chức và người lao động Cục Bản quyền tác giả phát huy thành tích đã đạt được, khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ chính trị, hoàn thành chương trình, kế hoạch công tác của cơ quan.

Căn cứ chương trình kế hoạch  công tác năm 2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục Bản quyền tác giả đã ban hành Quyết định số 66/QĐ-BQTG ngày 25/1/2019 về kế hoạch công tác năm 2019, tổ chức thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ theo kế hoạch. Kết quả, chất lượng và nội dung công việc thực hiện đã được đánh giá tại Hội nghị tổng kết chương trình công tác năm 2019 và triển khai chương trình công tác năm 2020 ngày 27/12/2019 của Cục Bản quyền tác giả. Trong công tác tổ chức, kiện toàn xây dựng bộ máy, chủ trương của Lãnh đạo Cục Bản quyền tác giả là luôn đặt yếu tố con người trước tiên nhằm đáp ứng yêu cầu bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan và phát triển công nghiệp văn hóa.

Trên cơ sở hướng dẫn thi đua của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và của Cục, tập thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động, các phòng đã xây dựng chương trình đăng ký thi đua. Cục đăng ký các chỉ tiêu thi đua, khen thưởng năm 2019 với khối thi đua các Cục và với Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, cán bộ công chức, viên chức, người lao động của Cục luôn xác định trách nhiệm, bổn phận của mình; nhận được sự quan tâm, lãnh đạo của Chi ủy, Chi bộ; sự chỉ đạo sát sao của Cục trưởng; sự thống nhất và phối hợp công tác theo nguyên tắc hoạt động giữa các tổ chức đoàn thể với Lãnh đạo chính quyền trong các hoạt động để đạt mục tiêu trọng tâm là hoàn thành nhiệm vụ. Bên cạnh đó còn có sự quan tâm, chỉ đạo của Ban Cán sự, Đảng ủy, Lãnh đạo Bộ, Công đoàn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và sự chủ động phối hợp, hợp tác tích cực của cơ quan với các Cục, Vụ, cơ quan trong và ngoài Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để phát huy thành tích đã đạt được những năm qua.

Với những thành tích chung của Cục, năm 2019, tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Cục Bản quyền tác giả đã được tặng thưởng Cờ Thi đua của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Công đoàn Cục Bản quyền tác giả  đạt danh hiệu Công đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019; Chi đoàn Cục Bản quyền tác giả  được tặng giấy khen của Đoàn TNCSHCM Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thể thao; 06 tập thể Lao động tiên tiến; 30 lượt cán bộ, công chức, viên chức được tặng các danh hiệu thi đua, khen thưởng với nhiều hình thức khen thưởng của các cấp, từ cấp Cục đến cấp Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Có được kết quả trên, đó là sự tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được những năm qua, sự phấn đấu nỗ lực, xác định trách nhiệm, bổn phận của người công chức, viên chức, khắc phục mọi khó khăn đóng góp tích cực vào việc hoàn thành nhiệm vụ chung của tập thể công chức, viên chức, người lao động Cục Bản quyền tác giả; sự lãnh đạo của Chi Bộ, sự chỉ đạo, điều hành sát sao của Lãnh đạo Cục; sự thống nhất và phối hợp công tác theo nguyên tắc hoạt động của các tổ chức, giữa Lãnh đạo Chính quyền với Cấp ủy Đảng, Ban chấp hành Công đoàn, Ban chấp hành Đoàn thanh niên, Chi hội Luật gia và Hội Cựu chiến binh trong các hoạt động, đã tạo nên sức mạnh tập thể đối với các hoạt động mà trọng tâm là thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Thêm vào đó là sự hợp tác tích cực của cơ quan với các Cục, Vụ, các Cơ quan trong và ngoài Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy, Lãnh đạo Bộ, Công đoàn và Đoàn thanh niên Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Toàn cảnh Hội nghị công chức, viên chức, người lao động năm 2019

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được trong năm 2019, Cục Bản quyền tác giả đã đưa ra phương hướng thi đua năm 2020, trong đó nhấn mạnh tới việc tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, đồng thời sớm khắc phục những hạn chế tồn tại để hoàn thành tốt hơn các nhiệm vụ được giao.

Nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020 được đề ra là tập trung vào việc đẩy mạnh công tác chuyên môn của cơ quan với chất lượng cao, xây dựng hoàn thiện thể chế, văn bản pháp luật, tăng cường đẩy mạnh công tác truyền thông và tổ chức thực hiện có hiệu quả các đề án và các kế hoạch hành động của Cục... Cục Bản quyền tác giả cũng xác định một số giải pháp để hoàn thành tốt những nhiệm vụ đặt ra trong năm 2020 như: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo Cục trong việc thực hiện các đề án, kế hoạch; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, tạo điều kiện cho các cán bộ, công chức, viên chức trẻ tham gia các hoạt động chuyên môn của Cục; tích cực học tập nâng cao nhận thức về chính trị, tư tưởng, văn hóa xã hội và chuyên môn nghiệp vụ; ngoài nhiệm vụ thường xuyên, mỗi phòng, đơn vị trực thuộc Cục phải có được những dấu ấn cho năm 2020.

Là tổ chức giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ, góp phần phát huy dân chủ, đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cán bộ, người lao động trong cơ quan là nhiệm vụ của Ban thanh tra nhân dân. Thay mặt Ban Thanh tra nhân dân, đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Hà báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2019 và chương trình công tác năm 2020 về các mặt hoạt động của cơ quan, thực hiện các chế độ chính sách của người lao động đồng thời chỉ ra những ưu điểm, hạn chế và phương hướng công tác năm 2020.

​​​​​Hội nghị cũng đã nghe đồng chí Bùi Thị Kim Phượng – Kế toán trưởng Cục Bản quyền tác giả đã đọc bản báo cáo tài chính năm 2019 và kế hoạch tài chính năm 2020 của Cục Bản quyền tác giả.

Tại Hội nghị, các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Cục Bản quyền tác giả đã tích cực thảo luận, thẳng thắn đóng góp ý kiến, đề xuất giải pháp cho các vấn đề khó khăn và thách thức để đưa cơ quan tiếp tục phát triển. Đây thực sự là diễn đàn để cán bộ, công chức, viên chức phát biểu, thảo luận về quyền lợi, nghĩa vụ, chính sách liên quan đến người lao động. Đồng thời, đề xuất những giải pháp trong công tác, trong thực hiện các chế độ chính sách liên quan trực tiếp đến cán bộ, công chức, viên chức góp phần thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan. Thực hiện tốt việc cải cách hành chính, công khai, đơn giản hóa thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác phục vụ nhân dân, hoàn thiện quy trình, quy chế cơ quan và các biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, cải thiện đời sống, tạo động lực cho cán bộ, công chức, viên chức.

Hội nghị đã biểu quyết 100% thông qua Nghị quyết, trong đó nhấn mạnh nội dung tổ chức Hội nghị chuyên đề về việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ quan trong thời gian tới; toàn thể công chức, viên chức và người lao động tuân thủ thời gian làm việc, không có trường hợp đi làm muộn, nghỉ không báo cáo cơ quan và không có đơn thư nặc danh, đơn thư khiếu nại, tố cáo vượt cấp sai quy định.

Phát huy tính chủ động, sáng tạo, hăng hái thi đua với khẩu hiệu “Kỷ cương, Gương mẫu, Đoàn kết, Hiệu quả”, công chức, viên chức, người lao động của Cục Bản quyền tác giả cố gắng phấn đấu thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, xây dựng Cục Bản quyền tác giả ngày càng phát triển./.

Thanh Tú